123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Siedem dni w Nepalu

Pod­czas dru­giej wy­pra­wy do In­dii (w 2013 ro­ku) po­sta­no­wi­liś­my wy­ko­rzy­stać fakt, że Ne­pal gra­ni­czy z In­dia­mi i nie ma ża­dne­go prob­le­mu z prze­kra­cza­niem gra­ni­cy in­dyj­sko-ne­pal­skiej (pod wa­run­kiem, że ma się wi­zę in­dyj­ską wie­lo­krot­ne­go wstę­pu) i spę­dzić sie­dem dni w Ne­pa­lu. Ta część wy­pra­wy od­by­ła się wg po­niż­sze­go pla­nu (600 km/7 dni):

 

Siedem dni w Nepalu.

05.08.Przejazd na granicę indyjsko-nepalską. Nocleg w Birganj.
06.08.Przejazd do Kathmandu, nocleg w Kathmandu.
07.08.Zwiedzanie Kathmandu. Nocleg w Kathmandu.
08.08.Przejazd do Nagarkot. Nocleg w Nagarkot.
09.08.Przejazd do Panauti. Nocleg w Panauti.
10.08.Przejazd do Bharatpur, nocleg w Bharatpur.
11.08.Safari w Chitwan National Park. Nocleg w Bharatpur.
12.08.Prze­jazd na prze­jście gra­nicz­ne w So­nau­li, prze­kro­cze­nie gra­ni­cy ne­pal­sko-in­dyj­skiej, prze­jazd do Va­ra­na­si w In­diach. Noc­leg w Varanasi.

 

Gdzieś w Nepalu.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W